مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با ریاست مجتمع بیمارستانی

  • دکتر سید حسن اینانلو

    رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

بی واسطه با رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .