مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بیمه های طرف قرارداد

سازمان بیمه گر

مدارک

بستری و سرپایی

سهم بیمار

سهم بیمه

مدارک ویزیت سرپایی و خدمات پاراکلینیک

سهم بیمار

سهم بیمه

بیمه کمیته امداد

بستری: کپی کارت  کمیته امداد،نامه بستری و معرفی نامه از کمیته امداد

سرپایی: فقط معرفی نامه سرپایی

۵% ۹۵% معرفی نامه از اداره کمیته امداد (اصل یا کپی) برای بیماران تهرانی که کد آنها با شماره ۱۶ شروع می شود معرفی نامه یا برگه ارجاع پزشک الزامی است.

بیماران شهرستانی که کد  آنها یا هر شماره جز ۱۶ باشد فقط معرفی نامه الزامی است .

معرفی نامه بستری تا یک هفته از تاریخ صدور معتبر است.

کپی معرفینامه  سرپایی تا یک ماه از تاریخ صدور

معرفینامه و فقط برای تخصص مندرج اعتبار دارد.

۳۰% ۷۰%

بیمه نیروهای مسلح

معرفی نامه و کپی دفترچه و دو برگ بیمه

در مورد سرباز ، نامه اشتغال به خدمت

۰ ۱۰۰% اعتبار بیمه ،دو برگ بیمه (کپی دفترچه  برای اسکن، دیالیز  و نوار مثانه و بازتوانو بیهوشی آندوسکوپی الزامی است.)

 

در مورد ویزیت سرپایی سهم بیمار ۱۵% می باشد.

۱۰% ۹۰%

بیمه نیروهای مسلح جانباز

معرفی نامه و کپی دفترچه و دو برگ بیمه ۱۰۰% صفر ۱۰۰%

تأمین اجتماعی ارجاعی از ستاد توزیع

برگ اعزام از تأمین اجتماعی شهرستان ممهور به مهر ستاد توزیع بیمار تهران ۰ ۱۰۰% اعتبار بیمه +دو برگ بیمه (کپی دفترچه برای اسکن، دیالیز و نوار مثانه و بازتوانی  و بیهوشیآندوسکوپی الزامی است)

 

اعتبار بیمه +دو برگ بیمه (کپی دفترچه برای اسکن، دیالیز و نوار مثانه و بازتوانی  و بیهوشیآندوسکوپی الزامی است)

دفترچه بیمه روستایی از اول تیرماه تاریخ اعتبار  الزامی می باشد و مهر ارجاع به همراه کد مرکز بهداشت یا درج مهر پزشک خانواده

در صورتی که بیمار سابقه بستری کمتر از یکماه در مجتمع دبیمارستان را دارد  با ضمیمه نمودن  کپی برگه  پذیرش  پرونده بستری برگ بیمه سرپایی به مهر ارجاع نیاز ندارد.

۱۵% ۷۰%

تأمین اجتماعی خاص و فوتی

معرفی نامه ، کپی از دفترچه بیمه دارای کدملی ، برگ بیمه دستور بستری ۰ ۱۰۰% ۰ ۱۰۰%
  ۶% ۹۴% ۳۰% ۷۰%

تأمین اجتماعی مستمری بگیر

۵% ۹۵% ۳۰% ۷۰%

خدمات درمانی (کارمندی- سلامت روستایی)

معرفی نامه و کپی دفترچه و دو برگ بیمه

 

۱۰% ۹۰% ۳۰% ۷۰%

بانک سپه و تجارت

عرفی نامه و کپی دفترچه و دو برگ بیمه

 

۰ ۱۰۰% اعتبار بیمه+کپی دفترچه بیمه+ دو برگ بیمه ۰ ۱۰۰%

هواپیمایی هما

معرفی نامه و کپی دفترچه و دو برگ بیمه

 

۰ ۱۰۰% اعتبار بیمه+کپی دفترچه بیمه+ دو برگ بیمه ۲۵% ۷۵%

اداره کل زندان تهران

معرفی نامه  یا نامه اعزام  از زندان ۰ ۱۰۰% معرفی نامه یا نامه اعزام (اصل یا کپی ۰ ۱۰۰%
مصدومین ترافیکی گزارش کلانتری یا کروکی پلیس یا برگه اوژانس ۱۱۵+کپی  کارت ملی مصدوم ۰ ۱۰۰% گزارش کلانتری یا کروکی پلیس + کپی کارت ملی  مصدوم (اعتبار برای ادامه درمان در مرکز درمانی بدو مراجعه ۲ ماه از تاریخ ترخیص میباشد. ۰ ۱۰۰%