مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بیمارستان ولیعصر(عج)