مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ریاست و مدیریت انستیتو کانسر

 

 

 

رئیس انستیتو کانسر: دکتر حبیب الله محمود زاده

مدرک تحصیلی:

رتبه علمی:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 


 

رئیس امور عمومی : معصومه شاه نظری

مدرک تحصیلی:

 

 


 

مسئول دفتر:                      شماره تماس داخلی دفتر ریاست:                                      شماره تماس مستقیم دفتر ریاست:

پست الکترونیک دفتر ریاست:

آدرس صفحه ارتباط با ریاست و مدیریت انستیتو کانسر: