مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اورژانس و فوریت های پزشکی

 

 

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) یکی از قدیمی ترین مراکز آموزشی و درمانی کشور ایران است. این مرکز یکی از مهمترین بیمارستانها به عنوان مقصد ارجاع بیماران از سراسر کشور شناخته میشود  با همت مدیر گروه آموزشی وقت استاد گرامی آقای دکتر حسین اصل سلیمانی و ریاست محترم وقت بخش اورژانس جناب آقای دکتر محسن اسفندبد این مجتمع بیمارستانی در سال ۱۳۸۳ به صورت یکپارچه آغاز به کار نمود و تبدیل به بخش آکادمیک تخصصی طب اورژانس شد و گروه آموزشی طب اورژانس از همان هنگام در این مجتمع راه اندازی گردید. پ

س از دکتر اسفندبد ریاست بخش برعهده جناب آقای دکتر محمدتقی طالبیان قرارگرفت. مسوولیت مدیریت گروه پس از دکتر اصل سلیمانی به ترتیب بر عهده جناب آقای دکتر علی بیداری (در زمان ادغام کوتاه مدت دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران) و سپس، جناب آقای دکتر محمد جلیلی گذاشته شده و در حال حاضر جناب آقای دکتر شروین فرهمند عهده دار این مسوولیت هستند. ریاست بخش اورژانس هم پس از دکتر طالبیان بر عهده دکتر محمد افضلی مقدم و دکتر سیدحسین حسینی داورانی قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳ چارت مدیریت مجتمع طبق مصوبه هیئت ریسه تغییر کرد و محدوده عملکردی وسیع مرکز اورژانس مجتمع تعریف شد.
در حال حاضر ریاست مرکز اورژانس مجتمع بر عهده دکتر محمد افضلی مقدم است و طبق چارت مصوب مجتمع، بخش های زیر در زیرمجموعه مرکز اورژانس مجتمع قرار میگیرند:

بخش اورژانس یک، بخش اورژانس دو، بخش ICU اورژانس، بخش رادیولوژی اورژانس و اورژانس زنان و زایمان میباشند، مسوول امور عمومی اورژانس آقای رحمان نصرالهی، سوپروایزر اورژانس، سرکار خانم قائمی و سرپرستاران اورژانس سرکار خانم احمدیان و جناب آقای شمشاد هستند. دفتر ریاست مرکز اورژانس، دفتر گروه طب اورژانس و دفتر مجله “ژورنال پیشرفته طب اورژانس“ (Advanced Journal of Emergency Medicine) در طبقه دوم ساختمان اورژانس مجتمع امام خمینی (ره) قرار دارد.

مسئول دفتر گروه و مرکز اورژانس سرکار خانم مهتاب امانی هستند و کارشناس آموزشی گروه آموزشی طب اورژانس نیز خانم زمانی میباشند.

سرپرستی بخش ICU اورژانس برعهده دکتر سامرند فتاح قاضی، متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت ویژه میباشد و سرپرستی بخش رادیولوژی اورژانس هم بر عهده سرکار خانم دکتر نیلوفر ایوبی یزدی، متخصص رادیولوژی میباشد.

هم اکنون در بخش اورژانس بیمارستان، ۱۳ نفر متخصص طب اورژانس و یک نفر متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های قلب و عروق، به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مشغول کار میباشند. تعداد پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران شاغل در مرکز اورژانس مجتمع مجموعا ۱۷۹ نفر می باشد و تعداد پرسنل فنی و اداری شاغل در بخش رادیولوژی اورژانسل ۴۰ نفر و تعداد پرسنل اداری، پشتیبانی و خدماتی ۷۵ نفر میباشد. در بخش اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی تعداد ۴۵ دستیار طب اورژانس به تفکیک در سال های اول تا سوم دوره سه ساله آموزش تخصصی طب اورژانس، سالانه مشغول به تحصیل هستند و گروه در حال حاضر پذیرای یک دستیار بین مللی از کشور هندوستان می باشد.

ماهانه تعداد بیش از ۳۰ کارورز جهت گذراندن دوره یکماه مصوب چرخشی طب اورژانس در بخش مشغول به آموزش میباشند و تعداد ۲۰ کارآموز نیز جهت گذراندن دوره چرخشی طب اورژانس به این بخش معرفی میشوند.