دکتر سیدحسن امامی رضوی مدیر لوکال گروه جراحی مجتمع شد

چهارشنبه ، 22 دی 1395 ، 15:30

دكتر محمدرضا ظفرقندی مدیر گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طي نامه‌ای دکتر سید حسن امامی رضوی را به‌عنوان مدیر لوکال گروه جراحی مجتمع معرفی کرد.
متن نامه به شرح ذيل است:
با توجه به‌ضرورت هماهنگی و ساماندهی بخش‌های جراحی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و نظر به رأی اکثریت همکاران محترم اعضاء هیئت‌علمی گروه جراحی در آن مجتمع از پذیرش مسئولیت وظایف و مدیریت هماهنگی در بخش‌های جراحی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) سپاسگزارم.
دکتر محمدرضا ظفر قندی
مدیر گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

دکتر سیدحسن امامی رضوی مدیر لوکال گروه جراحی مجتمع شد

شما هم نظر بدهید.

.