برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از واحد داروخانه مرکزی مجتمع

سه شنبه ، 23 آبان 1396 ، 13:11

تیم مدیریت ایمنی مجتمع دوشنبه 22 آبان 96 از واحد داروخانه مرکزی مجتمع بازدید کرد.

در این دکتر محمدی رئیس واحد داروخانه مرکزی، دکتر رسولی نماینده رئیس بیمارستان امام، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، سیف نماینده مدیر خدمات پشتیبانی، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت، مهندس رسولی نماینده سرپرست دفتر فنی، مرادی دلیر رئیس امور عمومی بیمارستان امام، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، سالک سلطانی کارشناس ایمنی بیمارحضور داشتند.

در ابتدای این بازدید کارشناس هماهنگ کننده ایمنی پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.

سپس رئیس داروخانه مرکزی در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد توضیحاتی ارائه داد.

در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم شد و مقرر گردید جهت رفع نواقص اقدام شود.

گالری عکس

برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از واحد داروخانه مرکزی مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.