کمیته بهداشت محیط مجتمع برگزار شد

چهارشنبه ، 19 مهر 1396 ، 10:16

کمیته بهداشت محیط مجتمع دوشنبه 17 مهر 96 برگزار شد.

در این جلسه دکتر گنجعلی خان مدیر درمان، دکترخوشرو مسئول ایمنی، سیف معاون مدیر درمان ، مولایی مسئول خدمات ، مرادی دلیر رئیس امور عمومی بیمارستان امام ، قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، مهندس رباط میلی مسئول بهداشت محیط و سایر اعضاء حضور داشتند.

در این جلسه علاوه بر پیگیری مصوبات جلسه گذشته، در خصوص پایش وضعیت تفکیک پسماند و بهداشت و نظافت در بخشهای مختلف در ماه اخیرمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

و در ادامه گزارش خوداظهاری پساب و پسماند و آنالیز میکروبی و شیمیایی سیستمRO  بخش دیالیز مجتمع و آب شرب مصرفی بیمارستان و همچنین برنامه زمانبندی سم پاشی در مجتمع ارائه شد.

گالری عکس

کمیته بهداشت محیط مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.