برگزاری کارگاه‌های عملی احیاء قلبی-ریوی ویژه کارآموزان مجتمع

دوشنبه ، 17 مهر 1396 ، 14:33

به گزارش معاونت امور دانشگاهی مجتمع، طبق هماهنگی گروه داخلی برای هفتاد نفر از کارآموزان مجتمع، در مرکز مهارت‌های بالینی مجتمع پنج دوره کارگاه‌های عملی احیاء قلبی- ریوی پایه (BLS) برگزار می‌شود.

در این کارگاه‌ها مهارت‌های باز کردن راه هوایی، تهویه تنفسی با ماسک، باز نگه‌داشتن راه هوایی با ایروی های پایه و فشردن قفسه سینه و آشنایی با AED به فراگیران به‌صورت عملی آموزش داده می‌شود.

گالری عکس

برگزاری کارگاه‌های عملی احیاء قلبی-ریوی ویژه کارآموزان مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.