بازدید مدیریتی ایمنی از بخش جراحی 1 و 5 برگزار شد

چهارشنبه ، 22 شهریور 1396 ، 07:45

تیم ایمنی مجتمع با مدیریت دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار روز سه شنبه 21 شهریور 96 از بخش جراحی 1 و 5 بازدید کردند.

در این بازدید دکتر رسولی نماینده رئیس محترم بیمارستان، دکتر منقچی مسئول فنی و نماینده معاونت درمان، خانم ابوالی سرپرستار بخش جراحی 1 و 5، سیف جانشین مدیریت خدمات پشتیبانی، مرادی رئیس امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، تقوی زرگرکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، محمد نژاد سوپروایزر کنترل عفونت، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت، حمیدی فرمسئول اعتبار بخشی امور پرستاری، رسولی نماینده دفتر فنی و تاسیسات و سایر اعضاء حضور داشتند.

در ابتدای این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار انجام می‌شود، تقوی زرگر پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.

سپس سرپرستار بخش جراحی 1 و 5  در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد توضیحاتی ارائه داد.

در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم شد و مقرر گردید جهت رفع نواقص اقدام شود.

 گالری عکس

بازدید مدیریتی ایمنی از بخش جراحی 1 و 5 برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.