برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از ICU تصویربرداری مجتمع

دوشنبه ، 13 شهریور 1396 ، 15:40

بازدید مدیریتی ایمنی از بخش مراقبت ویژه تصویربرداری مجتمع دوشنبه 13 شهریور 96 با حضور دکتر اورندی نماینده معاونت امور دانشگاهی، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، سیف جانشین مدیریت خدمات پشتیبانی، مهندس رسولی جانشین سرپرست دفتر فنی، آریاملو سرپرست مدیریت پرستاری، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، تقوی زرگر کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، محمدنژاد سوپروایزر کنترل عفونت، شعبان نیا رئیس امور عمومی رادیولوژی برگزار شد.

ابتدا کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار مجتمع پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.

سپس سرپرستار مشکلات موجود یا بالقوه بخش، که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد برشمرد.

در خاتمه نیز گروه مدیریتی ایمنی و کارکنان بخش راهکارهایی پیشنهادی خود را مطرح کردند که مقرر شد جهت رفع نواقص، مصوبات این جلسه اجرایی شود.

برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از ICU تصویربرداری مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.