مزایده داخلی فروش دستگاه سی تی اسکن GE اسقاط

دوشنبه ، 13 شهریور 1396 ، 10:06

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرو آگهی های مورخ 30/5/96 و4/6/96 در نظر دارد یک دستگاه سی تی اسکن GE غیرقابل استفاده خود راه به استناد به مجوز دانشگاه به شماره 7824/110/د/96 و براساس قوامین ومقررات جاری  از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

علاقمندان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد و بازدید از دستگاه به ساختمان ولیعصر (عج)، طبقه همکف، اتاق مسئول اموال مجتمع(آقای رضائی نژاد) مراجعه کنند. شماره تماس 61192858

مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 15/6/96 است.

مزایده داخلی فروش دستگاه سی تی اسکن GE اسقاط

شما هم نظر بدهید.

.