چهارمین کمیته پایش و سنجش کیفیت مجتمع برگزار شد

پنجشنبه ، 19 مرداد 1396 ، 12:49

چهارمین کمیته پایش و سنجش کیفیت در سال 96، روز چهارشنبه 18 مرداد با حضور دکتر رضایی مشاور رئیس مجتمع، دکتر حق پرست معاون پشتیبانی، دکتر گنجعلی خان مدیر درمان، دکتر رحمانی مدیر منابع انسانی، دکتر خوشرو مسئول اینی بیمار مجتمع و سایر اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از اهداف عملکردی برنامه بهبود کیفیت گروه های تصویر برداری، تغذیه، مدارک پزشکی و ایمنی بیمار در سال 96 ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت، این اهداف با برخی اصلاحات به تصویب اعضا رسید.

گالری عکس

چهارمین کمیته پایش و سنجش کیفیت مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.