چهارمین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران برگزار شد

چهارشنبه ، 18 مرداد 1396 ، 14:36

چهارمین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران با حضور دکتر سید حسینی داورانی رئيس بخش اورژانس، دکتر گنجعلیخان سرپرست مدیریت درمان، آهنگر رئیس امور عمومی اورژانس، دکتر حسن خوشرو مسئول ایمنی بیمار، دکتر هادی میرفضائلیان عضو هیئت‌علمی گروه طب اورژانس و دبیر علمی کمیته تعیین تکلیف، شکوری سوپروایزر اورژانس مجتمع و حسین کرمی سوپروایزر آموزشی اورژانس و دبیر اجرائی کمیته روز سه‌شنبه 17 مرداد 96 برگزار شد.

در ابتدای جلسه به پیگیری مصوبات گذشته پرداخته شد.

سپس در خصوص بازنگری متن مهر Reorder  در اورژانس  بحث و تبادل‌نظر شد. در ادامه  پروتکل بحران اورژانس و پروتکل بحران مجتمع موردبازنگری قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد. 

چهارمین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.