مزایده داخلی فروش اموال و ضایعات آهن آلات اسقاط

چهارشنبه ، 18 مرداد 1396 ، 09:20

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد تا اموال اسقاط و ضایعات آهن آلات ساختمانی و اموال اسقاط پزشکی غیر قابل استفاده خود را با استناد به بخشنامه 7151/110/د/95 مورخخ 1/6/95 و بر اساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 22 مرداد 96 تعیین شده است.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد و بازدید از ضایعات به ساختمان ولیعصر(عج)، طبقه همکف ، اتاق مسئول اموال(جناب آقای رضائی نژاد) مراجعه کنند.

مزایده داخلی فروش اموال و ضایعات آهن آلات اسقاط

شما هم نظر بدهید.

.