21 تيرماه روز حجاب و عفاف گرامي باد

چهارشنبه ، 21 تیر 1396 ، 09:28

حجاب: تلالو شبنم بر چهره گل است

حجاب: آواي ملکوتي جمال طلبي زن است

حجاب: ترنم ايمان بر لبان گوياي غيرت است

حجاب: بوي خوش گل عفاف است

حجاب: فرياد و رنگ تقوا است

حجاب: نشان وقار و علامت افتخار و عزت نفس است

روابط عمومي مجتمع21  تيرماه روز حجاب و عفاف را به عموم همکاران محترم تبریک عرض می کند.

21 تيرماه روز حجاب و عفاف گرامي باد

شما هم نظر بدهید.

.