واحد امور بین الملل مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

واحد امور بین الملل در ساختمان معاونت آموزشی و پژوهشی واقع گردیده.

مهمترین فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد.


1-      تمرکز مکاتبات انجام شده از سوی معاونتهای بین الملل دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت.

2-      انعکاس پیشرفت های علمی و پژوهشی و درمانی همه گروهها.

3-      اطلاع رسانی در زمینه امکانات و تدابیر لازم در زمینه امور بین المللی  مجتمع  اعم از کنفرانسهای بین المللی، بورسها و دوره های کوتاه مدت در خارج ازکشور.

4-      در صورت لزوم، راهنمائی در حل مشکلات سفر علمی اعضاء برای کنگره ها و.... از طریق رابط امور بین الملل مجتمع.

5-      پاسخگوئی و راهنمائی در حل مشکلات  دانشجویان خارجی که در این مجتمع دوره های خود را می گذرانند.

6-      علاوه بر آن این واحد گزارش بازدیدهای علمی و پژوهشی شخصیت های داخل و خارج از کشور را گردآوری نموده و به مراجعین ارائه نماید.


تلفن تماس 61192084