پروژه آتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

ساختمان مهدی کلینیک


عمده ای از هزینه این ساختمان که در قسمت شمال غربی مجتمع در حال ساخت است توسط خیر تامین هزینه گردیده و پس از ساخت دارای 15 طبقه و  759 تخت بستری و 107785 مترمربع فضای درمانی خواهد بود.