دفتر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

هدف اصلی دفتر پرستاری مجتمع ایجاد تعامل و همکاری فیمابین دفاتر پرستاری بیمارستانهای مجتمع میباشد که در حال حاضر با شورایی کار کردن دفاتر پرستاری این امر محقق شده است.

جلسات دفاتر پرستاری بصورت ماهیانه و منظم برگزار میگردد و در صورت اضطرار این جلسات تشکیل خواهد شد

مدیر پرستاری مجتمع در حال حاضر یکی از اعضای هیئت رئیسه مجتمع میباشد و در بسیاری موارد نیز مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسات مدیران پرستاری با طرح در جلسه هیئت رئیسه حل و فصل میگردد.

بسیاری از مسائل جاری دفاتر پرستاری اعم از پرسنلی، رفاهی و غیره که تا قبل از تشکیل دفتر پرستاری مجتمع  از طریق مراجع خارج از مجتمع حل میگردید در حال حاضر با طرح در جلسه مدیران پرستاری بصورت مشورتی و نهایتا ازطرق مسئولین مافوق در مجتمع به نتیجه میرسد .

در حال حاضر مدیر پرستاری مجتمع عضوی ثابت در تمامی کمیته های مجتمع میباشد.


در حال حاضر این واحد در مرکز تصویربرداری واقع گردیده است.

تلفن تماس: 61192280  و  61192129