.

معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

ساختمان معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در قسمت مرکزی مجتمع و در ضلع چپ ساختمان اصلی بیمارستان امام خمینی(ره) واقع گردیده است.

وظیفه معاونت آموزشی در مجتمع، ساماندهی امور آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به بخشها و گروه ها می باشد.

مرکز توسعه آموزش، کمیته آموزش دستیاری، کمیته کارآموزی و کاروزی، کمیته ارتقا کیفیت آموزش، کمیته مشاوره های بالینی، کمیته مرگ و میر، هیئت نظارت بر کارانه، و همچنین واحدهای اداره خدمات آموزشی و دانشجویی، کتابخانه ها، تالارها، سمعی و بصری، پاویونهای دستیاران و کارورزان، زیر نظر معاونت آموزشی فعالیت می نمایند. همچنین تدوین روزانه لیست کشیک گروه پزشکی، ارائه خدمات اداری و آموزشی به آموزش گیرندگان گروه پزشکی از دیگر فعالیتهای این معاونت است. در حال حاضر عهده دار این معاونت در مجتمع، جناب آقای دکتر مرتضوی می باشند.

تلفنهای تماس 61192838 و 66940033