برای دریافت نوبت درمانگاه از درمانگاههای کلینیک ویژه مجتمع می توانید از طریق تلگرام به ربات نوبت دهی درمانگاه به آدرس زیر وصل شده و جهت دریافت نوبت اقدام نمایید


  clinicemam_bot@