نرخ تعرفه هتلینگ در سال 95


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 11511/ت53038(هــ)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/03/1395

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تخته

دوتخته

سه تخته

هزینه همراه در مراکز دولتی

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

CCU

ICU

NICU

یک

2،664،000 ریال

1،998،000 ریال

1،332،000 ریال

300،000 ریال

666،000 ریال

932،000 ریال

3،090،000 ریال

6،180،000 ریال

تعرفه ویزیت سرپایی پزشکان در بخش دولتی

ردیف

ویزیت سرپایی پزشکان

مبلغ آزاد (ریال)

بیمه

سهم بیمار

1

ویزیت پزشکان عمومی

106،000

74،200

31،800

2

ویزیت پزشکان متخصصو دندانپزشک

132،000

92،400

39،600

3

ویزیت پزشکان فلوشیب، فوق تخصص و متخصص روانپزشک

160،000

112،000

48،000

4

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

190،000

133،000

57،000

5

کارشناس ارشد پروانه دار

90،000

63،000

27،000

6

کارشناس پروانه دار

73،500

51،000

22،050


ضریب تعرفه های بستری

(براساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 11511/ت53038(هــ) مورخ 20/03/95 میزان ریالی ضریب K تعرفه خدمات سلامت بخش دولتی در سال 1395)

1

ضریب تعرفه

هشتاد و هشت هزار ریال

92،400 ریال