بخش داخلی جنرال (ساختمان دکتر نفیسی)

رییس بخش: دکتر عظیم میرزازاده، متخصص داخلی

سرپرستار طبی 1: خانم زهرا شفیعی

سرپرستار طبی 2: خانم مهری توکلی

مکان: ضلع شرقی بیمارستان امام خمینی(ره) (ساختمان مستقل)

شماره تماس: (مردان) 61192090  -  (زنان) 61192601 و 61192602


لیست اساتید بخش داخلی جنرال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و روزهای کلینیک ویژه

رئیس بخش:

جناب آقای دکتر عظیم میرزازاده، متخصص بیماری های داخلی،‌ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

آقای دکتر علی افشاری:

متخصص بیماری های داخلی،‌ فوق تخصص روماتولوژی و بیماری های مفصلی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

روزهای کلینیک ویژه یکشنبه ها و سه شنبه ها بعد از ظهر

آقای دکتر بهشاد پازوکی:

متخصص بیماری های داخلی،‌ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روزهای کلینیک ویژه  سه شنبه ها بعد از ظهر

خانم دکتر نسیم خواجوی راد:

متخصص بیماری های داخلی،‌ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روزهای کلینیک ویژه یکشنبه ها بعد از ظهر

خانم دکتر مهسا عباس زاده:

متخصص بیماری های داخلی،‌ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روزهای کلینیک ویژه دوشنبه ها بعد از ظهر

آقای دکتر مرتضی فرومندی:

متخصص بیماری های داخلی،‌ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر سحر کریم پور ریحان:

متخصص بیماری های داخلی،‌ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روزهای کلینیک ویژهشنبه ها بعد از ظهر