منشور حقوق بیمار


  • دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
  • اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
  • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات  سلامت  باید محترم شمرده شود.
  • ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم  خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.
  • دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.