نرخ تعرفه هتلینگ در سال 94


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 17613/ت51775(ه)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورخ 16/02/1394

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تخته

دوتخته

سه تخته

هزینه همراه در مراکز دولتی

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

CCU

ICU

NICU

یک

2،166،000 ریال

1،625،000 ریال

1،083،000 ریال

244،000 ریال

542،000 ریال

758،000 ریال

2،513،000 ریال

5،025،000 ریال

تعرفه ویزیت سرپایی پزشکان در بخش دولتی

ردیف

ویزیت سرپایی پزشکان

مبلغ آزاد (ریال)

بیمه

سهم بیمار

1

ویزیت پزشکان عمومی

92،000

64،400

27،600

2

ویزیت پزشکان متخصص

115،000

80،500

34،500

3

ویزیت پزشکان فلوشیب

138،000

96،600

41،400

4

ویزیت پزشکان فوق تخصص

138،000

96،600

41،400

5

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

166،000

116،200

49،800


ضریب تعرفه های بستری

(براساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 17613/ت51775 ه مورخ 16/02/94 میزان ریالی ضریب K تعرفه خدمات سلامت بخش دولتی در سال 1394)

1

ضریب تعرفه

هشتاد و هشت هزار ریال

88،000 ریال