مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

- مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

1- اصل و2برگ  کپی صفحه اول دفترچه بیمه (برای اطفال زیر2 سال همراه داشتن کپی دفترچه بیمه مادر الزامی است.)

2- اصل و2برگ  کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه (برای بیماران خانم مجرد بالای 18 سال صفحه اول و دوم شناسنامه الزامی است.)

3- دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار و کد ملی (برای افراد بالای 2 سال عکس دار باشد.)

4- کپی برگه پاتولوژی و سایر اقدامات پاراکلینیکی انجام شده

5- به همراه داشتن ودیعهمدارک لازم جهت پذیرش مصدومین ترافیکی :(جهت پذیرش بستری

-کروکی برابر اصل شده پلیس

-گزارش برابر اصل شده

-اصل برگه اورژانس 115

-کپی کارت ملی-کپی شناسنامه افرادیکه دارای کد ملی نمی باشند (زیر 17 سال )

توضیح : بیمار با ارائه یکی از مدارک فوق به همراه کارت ملی از پرداخت هر گونه وجهی معاف می باشد .

 

 

 

مدارک لازم جهت پذیرش  بیماران سرپایی تصادفی :

-ارائه کپی کروکی یا گزارش پلیس یا برگه 115 اورژانس

-کپی کارت ملی مصدوم که  از تاریخ اولین ترخیص  2 ماه نگذشته باشد .

از پرداخت هزینه معاف هستند .

 

*پس از گذشت 2 ماه از تاریخ مصدومیت می بایست از بیمه های پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و ...) استفاده نمایند*