کلينيک ويژه شيفت عصر درمانگاه امام


درمانگاه

تلفن

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

ارتوپدی

25-61192224

دکتر میرزاشاهی

دکتر غزنوی

دکتر باقری

دکتر میرزا شاهی

دکتر غزنوی

دکترزارعی

دکتر زارعی

دکتر فرهود

دکتر فرهود

دکتر باقری

---------

ارولوژی

61192252

دکتر جمشیدیان

دکتر طاهری

دکتر امینی

دکتر طاهری

دکتر امینی

---------

جراحی عمومی

61192231

دکترالیاسی نیا

دکتر مطلوب

دکتر علی بخشی

دکتردشتی

دکتر کاظمینی

---------

پوست

4-61192243

دکتر رضایی

دکتر رضایی

دکتر صفاریان

دکتر رضایی

دکتر رضایی

---------

اتاق عمل پوست

دکتر رضایی

دکتر صفاریان

دکتر صفاریان

رضایی

جراحی قلب اطفال

61192232

--------

دکترمیرزاآقایان

-------

--------

---------

داخلی

61192236

دکترفرومندی

---------

دکتر علامه

دکتر خواجوی

پیمان

---------

روماتولوژی

61192276

دکتر موثقی

دکتر افشاری

دکتر درمحمدی

دکتر افشاری-

دکتر در محمدی

---------

ریه

61192279

دکتراسدی

دکتر رحیمی

دکتر اسدی

دکتر رحیمی

دکتر اسدی

---------

عفونی

61192249

دکتر عباسیان-دکتر شجاعی

دکتر جعفری

دکتر دهقان

خانم دکتر احمدی نژاد

دکترصالحی

دکتر عمادی

---------

قلب

61192199

دکترملازاده

دکترطاووسی

دکترلارتی

دکتر گرایلی

دکتر رحمانی

---------

گوارش

61192272

دکتر آل طه

دکتر تسلیمی

دکتر روشن

--------

---------

کلیه

61192220

دکتر گتمیری

دکتر گتمیری

دکترمینو

دکتر نجفی

دکتر گتمیری

---------

درمانگاه جراحی اعصاب

----------

دکتر زینلی زاده

دکتر زینلی زاده

دکتر زینلی زاده

-------

---------

درمانگاه زنان

دکتر پناهی

.دکتر پناهی

دکتر طرفداری

دکتراخوان

--------

--------

درمانگاه غدد وبرست

دکتر دریانی

درمانگاه پزشکی ورزشی

61192281

دکتر علیزاده

دکتر علیزاده

دکتر علیزاده

درمانگاه روان تنی

دکتر شرفی

دکتر جعفری نیا

دکتر شاه منصوری

فارماکوتراپی

دکتر خلیلی

دکتر دشتی

نوار عصب و عضله

دکتر آزادواری

دکتر امامی رضوی

درمانگاه دیابت

دکتر همت آبادی

دکتر همت آبادی

دکتر شیرزاد