کلينيک جراحی شيفت صبح درمانگاه  بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه

تلفن

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

ارتوپدی

61192224

61192225

دکتر معتمدی و میرزا شاهی

دکتراسپندار(زانو)

دکتر کاسب

(زانو)

دکتربغدادی

(کودکان)

دکتر فرزان

(دست)

مرتضوی (لگن وپا)

دکتر گیتی

(کتف)

دکترباقری

اورولوژی

61192252

دکترآیتی

چرخشی

دکتر جمشیدیان

دکترنوروزی

دکترطاهری

------

کولون و رکتال

61192235

-------

------

دکتر فاضلی

-------

دکتر کشوری

-------

جراحی اعصاب

52-61192235

دکترشیخ رضائی

دکترصابری

دکتر زینلی زاده

دکتر میری

دکتر بیطرف

--------

جراحی عمومی

61192231

دکتر الیاسی نیا دکتر طولابی

دکتر کریمیان

دکتر کاظمینی

دکتر کشوری

دکتر علی بخشی-

دکتر کرامتی

دکتر الیاسی نیا

جراحی قلب

61192232

دکتر صالحی

دکتر رادمهر

دکتر صالحی

دکتر شهزادی

دکتر بخشنده

-------

غدد پستان

61192235-61192294

دکتر کاویانی

دکتر کریمیان

دکتر کریمیان

دکتر جلالی

-------

درمانگاه جراحی عروق

61192231

دکتر کریمیان

-------

دکتر کریمیان

--------

درمانگاه نوار و عصب و عضله

61192291

دکتر امامی

دکتر کاظمی

دکتر امامی

دکتر کاظمی

دکترآزادواری

آزادواری

جراحی لاپاراسکوپی

-------

-------

-------

دکتر طولابی

-------

-------