برنامه کلینیک داخلی شیفت صبح

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

درمانگاه


دکتر علامه(چرخشی)

دکتر علامه(چرخشی)

دکتر علامه(چرخشی)

دکتر علامه(چرخشی)

دکتر علامه(چرخشی)

داخلی

...........

خانم دکتر رئیسی

.............

دکتر اربابی-خانم دکتر شیرازی

دکتر شرفی

دکتر نجاتی صفا

روان تنی

تزریق روماتولوژی

خانم دکتر موثقی

.............

دکتر خلوت-دکتر رستمیان-دکتر درمحمدی

دکتر نجفی زاده-دکتر افشاری

..............

روماتولوژی

...........

............

دکتر ابطحی-دکتر صفوی-دکتر انارکی-دکتر فیروز بخش(چرخشی)

..............

...........

دکتر ابطحی-دکتر صفوی-دکتر انارکی-دکتر فیروز بخش(چرخشی)

ریه

...........

دکتر عبدی

دکتر احمدی نژاد

دکتر جعفری

دکتر دهقان

دکتر شجاعی

عفونی

...........

دکتر بهجتی-دکتر اصفهانیان-دکتر شیرزاد(چرخشی)

دکتر اصفهانیان- دکتر بهجتی

..........

دکتر استقامتی دکتر بهجتی

...........

غدد/تیرئید

............

دکتر رحمانی

دکتر گرایلی

دکتر ستارزاده

دکتر پارسا

دکتر کاظمی

قلب

............

................

.............

دکتر عباسی-دکتر نجفی

.........

دکتر خاتمی-دکتر مینو

کلیه

............

دکتر تسلیمی

دکتر روشن-دکتر تسلیمی

دکتر روشن

............

دکتر فره وش-دکتر شهباز خانی

گوارش

...........

خانم دکتر افتخار

دکتر اخوان

خانم دکتر پناهی

خانم دکتر اخوان دکتر طرفداری

خانم دکتر قنبری-خانم دکتر پناهی

خانم دکتر طرفداری

دکتر اخوان

زنان ژنیکولوژی

دکتر

دکتر رضایی

دکتر صفر


دکتر رضایی

دکتر منصوری

اتاق عمل پوست

دکتر صفاریان

دکتر رضایی

دکتر رضایی-دکتر منصوری

خانم دکتر منصوری

دکتر صفر دکتر صفاریان

دکتر عزیزپور

دکتر صفاریان

دکتر عزیزپور

پوست

.........

دکتر پورمستدام

................

دکتر محمدی

دکتر پورمستدام

...........

چشم پزشکی


دکتر توفیقی

دکتر قربانی

دکتر توفیقی

دکتر قربانی

دکتر توفیقی

پزشکی قانونی

..........

دکتر نصیری طوسی

چرخشی

دکتر نصیری طوسی

خانم دکتر احمدی نژاد

چرخشی

هپاتیت

..........

دکتر علیزاده

دکتر سیف

دکتر کردی

دکتر مظاهری

دکتر نورمحمدپور

پزشکی ورزشی

..........

دکتر استقامتی-دکتر نخجوان-دکتر شیرزادی(چرخشی)


...........

دکتر نخجوان

...............

دیابت


..........


دکتر نخجوان-دکتر استقامتی دکتر اصفهانیان

.............

.............


درمانگاه غدد و متابولیک

........

دکتر اخوان

تومور برد

دکتر هاشمی

...............

دکتر اخوان

انکولوژی(زنان)