رئیس آزمایشگاه بیمارستان امام
جناب آقای : دکتر علیرضا عبدالهی

سمت : رئیس آزمایشگاههای مجتمع

نوع تخصص : متخصص پاتولوژی


شرح وظایف :

زیرمجموعه آزمایشگاه ها

اقدامات

آزمایشگاه غدد

انجام آزمایشات هورمونی به روش  RIA

آزمایشگاه بلاد گاز

انجام تستهای تروپونین – PRO BNP -  ABG – Ca یونیزه

آزمایشگاه BMT

آماده سازی بیماران پیوند مغز استخوان مانند جدا سازی سلولی –جداسازی خون و جداسازی پلاسما

آزمایشگاه هماتولوژی اختصاصی

رنگ آمیزی اختصاصی – هم تست – اسموتیک فراجلیتی

آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی

انجام آزمایشات PCR

آزمایشگاه ایمونوهیستوشیمی

انجام آزمایشات مربوط به ایمونوفلورسنس و ایمونوهیستوشیمی و اتمیک ابزوربشن و میکروسکوپ الکترونی

آزمایشگاه پاتولوژی
مکان : طبقه زیر همکف ساختمان ولیعصر (عج)             تلفن مستقیم : 61192337              داخلی : 2337


دریافت فایل بیمارستان امام دستورالعمل حمل و تحويل نمونه هاي پاتولوژي و سيتولوژي