جناب آقای : دکتر خدانظر خروشا

سمت : مسئول واحد رسیدگی به شکایات

تحصیلات : پزشک عمومی

 

شرح وظایف :

◄    حفظ محرمانگي اطلاعات مربوط به شکايت و فرد شاکي

◄    ابلاغ خط مشي و فرآيند و فرم رسيدگي به شکايات به همه بخش ها ) اعم از درماني و غير درماني(

◄    فرهنگ سازي و بسترسازي در خصوص فرآيند رسيدگي به شکايات در بيمارستان

◄    دريافت ورسیدگی به شکايات از کانالهاي ارتباطي تلفني ،کتبي ، حضوري ، اينترنتي ، پيامکي و سامانه هوشمند انتقادات و پیشنهادات

◄    مراجعه به دفتر پرستاری و دريافت شکايات احتمالي در طول عصر يا شب

◄    تخصيص کد رهگيري به هر شکايت و اعلام آن به فرد شاکي

◄    بررسي و تکميل اطلاعات موردنياز شکايت در اولين فرصت با حضور شاکي و متشاکي

◄    اطلاع رساني به شاکي در خصوص نتيجه رسيدگي و يا ادامه روند رسيدگي در صورت عدم حصول نتيجه

◄    ثبت شکايات جمع آوري شده در نرم افزار مربوطه

◄    بازديد روزانه از بخش ها و گرفتن انتقادات و پيشنهادات بيماران و همراهيان

◄    پيگيري و پاسخ به شکوائيه هاي وصولي از حوزه درمان و بازرسي دانشگاه و ساير ارگانها ) نظام پزشکي و .... (.