واحد : ایمنی بیمار

سرکار خانم : مرجانه تقوی زرگر

تحصیلات : فوق لیسانس آموزش مدیریت خدمات پرستاری

 

شرح وظايف

◄    مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان

◄    هماهنگي برنامه های ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان

◄    تدوين  اجرا و بازنگري برنامه های ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان

◄    شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي مدیریت خطر و ایمنی بیماردر سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه

◄    خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

◄    طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء آگاهی كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

◄    بررسي فرهنگ ايمني بيمار و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن

◄    شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

◄    همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع

◄    نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم  يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان

◄    شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار

◄    اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان

◄    بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان

◄    نظارت بر انجام وظيفه ساير اعضاي تيم ايمني بيمار به منظور حسن اجراي وظايف

◄    گزارش به ریاست بیمارستان

 

مکان : ساختمان ولیعصر- طبقه همکف               تلفن مستقیم : 61192084              داخلی : 2084