جناب آقای : دکتر آرش سیفی

سمت : مسئول واحد کنترل عفونت

تحصیلات : متخصص و عضو هیأت علمی گروه بیماری های عفونی


شرح وظایف

ساماندهی اقدامات مرتبط با کنترل عفونت در بیمارستانها و مراکز درمانی موجود در مجتمع

برقراری سیستم Surveillance مؤثر و دقیق عفونتهای بیمارستانی در سطح مجتمع

تلاش در جهت رفع مشکلات فرآیندی و ساختاری در پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

ارتباط سازنده و نزدیک با کمیته کنترل عفونت و اجرایی نمودن کلیه مصوبات کمیته کنترل عفونت در مجتمع

تدوین پیش نویس کلیه سیاستها و دستورالعمل های مرتبط با عفونتهای بیمارستانی و اجرایی نمودن آنها پس از تصویب در کمیته کنترل عفونت

تدوین و اجرای برنامه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در مجتمع با همکاری گروه فارماکوتراپی