جناب آقای : دکتر آرش سیفی

سمت : مسئول واحد کنترل عفونت

نوع تخصص : متخصص و عضو هیأت علمی گروه بیماری های عفونی

 

شرح وظایف :

◄    ساماندهی اقدامات مرتبط با کنترل عفونت در بیمارستانها و مراکز درمانی موجود در مجتمع

◄    برقراری سیستم Surveillance  مؤثر و دقیق عفونتهای بیمارستانی در سطح مجتمع

◄    تلاش در جهت رفع مشکلات فرآیندی و ساختاری در پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

◄    ارتباط سازنده و نزدیک با کمیته کنترل عفونت و اجرایی نمودن کلیه مصوبات کمیته کنترل عفونت در مجتمع

◄    تدوین پیش نویس کلیه سیاستها و دستورالعمل های مرتبط با عفونتهای بیمارستانی و اجرایی نمودن آنها پس از تصویب در کمیته کنترل عفونت

◄    تدوین و اجرای برنامه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در مجتمع با همکاری گروه فارماکوتراپی