جناب آقای : دکتر سید علی دهقان منشادی

سمت : مسئول واحد نظارت بر درمان

نوع تخصص : متخصص و عضو هیأت علمی بیماری های عفونی


شرح وظایف :

¨      طراحی سیستم کارآمد نظارت بر فرآیندهای درمان در خصوص بیماران بستری و سرپایی

¨      نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های بالادستی و پروتکل های ابلاغی از طرف بیمارستان و دانشگاه در حوزه درمان

¨      شناسایی فرآیندهای مشکل دار در حوزه درمان و همکاری با واحدهای بهبود کیفیت جهت پیشنهادات اصلاحی

¨      نظارت بر کیفیت ارائه خدمات درمانی

¨      همکاری با واحد اعتبار بخشی در جهت اجرای برنامه های عملیاتی

¨      تهیه گزارشات منظم هفتگی از روند فعالیتهای جاری به معاونت درمان

¨      اقدام به موقع در مورد کاستی های مشاهده شده و ارائه گزارش موردی

¨      اقدام در راستای تعیین تکلیف بیماران چند سرویسی در مجتمع

¨      برنامه ریزی جهت کاهش مدت اقامت بیماران

¨ همکاری با سایر مسئولین واحدهای معاونت درمان


مکان : ساختمان ولیعصر – طبقه همکف تلفن مستقیم : 61192891    داخلی : 2891