جناب آقای : دکتر محمدتقی نجفی

سمت : مسئول واحد برون سپاری

نوع تخصص : فوق تخصص بیماری های کلیه و عضو هیأت علمی گروه نفرولوژی

 

شرح وظایف :

◄    شناسایی خدمات درمانی قابل واگذاری

◄    ارزیابی پیشنهادات و طرح در کمیته برون سپاری خدمات

◄    نظارت بر حسن ارائه خدمات تشخیصی-درمانی توسط واحدهای برون سپاری شده.