مدیر درمانجناب آقای : دکتر علی گنجعلی خان حاکمی

سمت : سرپرست مدیریت درمان

تحصیلات : پزشک عمومی

شرح وظایف :

◄    برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات تشخیصی - درمانی در مجتمع

◄    ساماندهی امور پذیرش و مدارک پزشکی

◄    رسیدگی به شکایات مراجعین و سایر شکایات واصله در واحد رسیدگی به شکایات در راستای بهبود ارائه خدمات و رفع مشکلات فرآیندی

◄    برنامه ریزی جهت ساماندهی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مجتمع

◄    برنامه ریزی به منظور استفاده مشترک و بهینه از تجهیزات پزشکی موجود در مجتمع توسط واحدها

◄    ارتباط نزدیک با واحد نظارت بر درمان در راستای عملیاتی نمودن سیستم نظارت مؤثر برفعالیتهای تشخیصی - درمانی در مجتمع

◄    نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اداره تختهای بیمارستان با هدف کاهش مدت اقامت بیماران و افزایش بهره وری از تختهای مجتمع

◄    نظارت و ساماندهی کلیه فرآیندهای تشخیصی – درمانی مرتبط با اورژانس و بلوک زایمانی


مکان : ساختمان ریاست (شماره 8) طبقه اول                     شماره مستقیم : 61192047           داخلی : 2047