جناب آقای : دکتر علی گنجعلی خان حاکمی

سمت : مدیر درمان

تحصیلات : پزشک عمومی


شماره تماس :61192835

مکان : جنب بانک رفاه ساختمان شماره 8


شرح وظایف

برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات تشخیصی-درمانی در مجتمع

ساماندهی امور پذیرش و مدارک پزشکی

رسیدگی به شکایات مراجعین و سایر شکایات واصله در واحد رسیدگی به شکایات در راستای بهبود ارائه خدمات و رفع مشکلات فرآیندی

برنامه ریزی جهت ساماندهی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مجتمع

برنامه ریزی به منظور استفاده مشترک و بهینه از تجهیزات پزشکی موجود در مجتمع توسط واحدها

ارتباط نزدیک با واحد نظارت بر درمان در راستای عملیاتی نمودن سیستم نظارت مؤثر بر فعالیت های تشخیصی-درمانی در مجتمع

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اداره تختهای بیمارستان با هدف کاهش مدت اقامت بیماران و افزایش بهره وری از تختهای مجتمع

نظارت و ساماندهی کلیه فرآیندهای تشخیصی-درمانی مرتبط با اورژانس و بلوک زایمان