جناب آقای : دکتر جلیل مکارم

سمت : معاون درمان

تحصیلات : متخصص و عضو هیئت علمی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه

شماره تماس :61192047

مکان : جنب بانک رفاه ساختمان شماره 8

واحد معاونت درمان از سال1393 فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر واحدهای نظارت بر درمان ، کنترل عفونت ، اموراعتباربخشی،رسیدگی به شکایات،تجهیزات پزشکی، مدارک پزشکی، مراقبت های دارویی، دفتر پرستاری، بخش های ویژه و پاراکلینیک های مجتمع زیر نظر معاونت درمان مشغول به فعالیت هستند.

شرح وظایف

برنامه ریزی و نظارت با هدف ارتقاء خدمات تشخیصی، درمانی در تمام واحدهای سرپایی، بستری، اورژانس و پاراکلینیک

بستر سازی و نظارت بر حسن اجرای مدل های مختلف بهبود کیفیت و کسب جایگاه برتر اعتباربخشی در دانشگاه مطابق با استانداردهای کشوری و بین المللی

بستر سازی و اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت

برگزاری کمیته های درمانی بیمارستان (از جمله کنترل عفونت بیمارستان، مرگ و میر مادران و نوزادان، دارو و تجهیزات و ...)

هماهنگی و نظارت برامور مسئولین فنی، امور پرستاری، خدمات دارویی، امور مربوط به بهداشت محیط، فعالیت واحدهای آمار و مدارک پزشکی بیمارستان و ساماندهی و نظارت بر خدمات پاراکلینیک

ساماندهی و نظارت بر وضعیت تجهیزات پزشکی

ساماندهی و نظارت بر  فعالیت های درمانی پزشکان متخصص

توسعه گردشگری سلامت

همکاری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه و ارسال گزارشات بر اساس برنامه اعلام شده از طرف معاونت درمان

تهيه گزارش فعالیت های تشخیصی و درمانی بیمارستان براي مراجع بالاتر و تعریف و به روز رسانی مستمر بخش تشخیصی و درمانی در سایت بیمارستان

انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان