دورنـــما (Vision):

پیشرو و قابل اعتماد در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی نوین در سطح کشور


رســـالت (Mission):

ارائه برترین خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی اثربخش با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و کارآمد در سطح کشور


ارزش‌هـــا (Values):

-حفظ کرامــــــــــت انسانــــی

-خلاقیـــــــت و نــــــــــــــوآوری

-پاسخگویی مدیران و کارکنان

-ارتقـــای مستمــــر کیفیـــــت

-تــــلاش و مدیریـــت جهـــادی

-تــــوانمنــــــــــد ســــــــــــازی

-مشـــــــارکت و کار تیمـــــــی