مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مجموعه ای بالغ بر 270 نفر از اعضای هیئت علمی را دارا می باشد که برای جستجوی هریک از آنها می توانید از گزینه های زیر بهره ببرید.