صدورکارت

واحد صدورکارت حراست مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در راستای انتظام محیط تحت پوشش موارد ذیل را در دستورکار خود دارد:

الف- صدور کارت پرسنلی:

این کارت جهت کلیه پرسنل شاغل در بیمارستان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی که دارای ابلاغیه یا حکم کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی می‌باشند صادر می‌گردد و مدارک مورد نیازآن عبارتند از:

  1. کپی شناسنامه ( تمامی صفحات)
  2. کپی شناسنامه همسر ( تمامی صفحات)
  3. کپی کارت ملی(پشت و رو)
  4. کپی کارت ملی همسر(پشت و رو)
  5. کپی حکم کارگزینی یا ابلاغیه معاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی
  6. عکس پرسنلی (3قطعه)