صدور مجوز تردد خودرو

این مجوز جهت تردد همکاران محترم مجتمع صادر و در سه نوع توزیع می‌گردد:

  1. مجوز روزانه:

ویژه میهمانان و مدعوین بوده و مدت اعتبار با اخذ درخواست واحد متقاضی یک روزه می‌باشد.

  1. مجوز موقت:

ویژه اعضای هیئت علمی میهمان، رزیدنت‌ها، انترن‌هایی که کمتر از یک سال در مجتمع حضور خواهند داشت و پیمانکاران می‌باشد و بصورت فصلی صادر می‌گردد.

  1. مجوز سالانه:

ویژه اعضای محترم هیئت علمی مجتمع ، پزشکان قرارداد ماده 88، فلوشیپ‌ها و رزیدنت‌هایی که مدت حضور آنان بیش از یکسال بوده و همچنین همکاران محترم بخش اداری و درمانی صادر می‌گردد.