تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
قسمتهای اداری  و بخشهای  پلی کلینیک و اورژانس
ریاست و مدیریت 2281-66591319
مدیر کشیک 2241
مدیر پرستاری 2129
دفتر پرستاری 2280-2064
ناظم فنی درمانگاه جراحی 2233
ناظم فنی درمانگاه داخلی 2277
مدارک پزشکی و آمار 2269
بایگانی پزشکی 2270
مددکاری 2242
تشکیل پرونده 2809-2254
تعیین نوبت بیماران جراحی 2246
تعیین نوبت بیماران داخلی 2278
صندوق 2247-2083-2098
ترخیص 2299
داروخانه (مسئول) 2090-2277
داروخانه (انبار) 2226
شرکت خدماتی پیمانکار 2093
اتاق عمل اورژانس 2265-2226
رادیولوژی 2245
سی تی اسکن 2454
سی تی اسکن (مسئول) 2094
اطلاعات و پاسخگویی 2284-2444
آزمایشگاه (پذیرش) 2215-2216-2217
بانک خون 2206-2207
پاویون اورژانس(آقا) 2095-2283
پاویون اورژانس(خانم) 2251
پاویون اورژانس کودکان 2268
انتظامات 2075
پلیس 2298
تأسیسات 2255
شکایات 2078
مرکز کامپیوتر درمانگاه 2485
اتاق عمل پوست 2040
اتاق اشعه 2244
تریاژ و اسکرین 2288
CPR 2287
ABR شنوایی سنجی 2069-2213-2214
منشی گروه طب اورژانس 2240
پذیرش جراحی 2246
اساتید  ICU  درمانگاه 2089
ICU درمانگاه 2208-2209-2211-2212
اورژانس 1 2204-2205
سرپرستاری اورژانس 1 2268
اورژانس 2 2221-2222
سرپرستاری اورژانس 2 2223
اورژانس 3 220-2203-2200
سرپرستاری اورژانس 3 2201