تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب ایران (پژوهشکده علوم اعصاب)
اطاقهای طبقه همکف مرکز
ریاست مرکز 265-66581503
مدیریت مرکز 215-66948899
فاکس مرکز 66581558
تلفنخانه (تماس از داخل مجتمع) 2422-2425-2426
تلفنخانه (تماس خارج از مجتمع) 66912274-6
گروه تحقیقات دانشجویی 225
درمانگاه تخصصی صرع 222
دبیرخانه 217
پذیرش 218
بایگانی 216
صندوق و ترخیص 214
اتاق مشاوره نورولوژی 224
درمانگاه روانشناسی 213
کلینیک اختلالات حرکتی 212
انتظامات 219
اطلاعات 220
انبار 211
آبدارخانه 210
فتوکپی 223
تأسیسات 200