تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
مرکز تصویربرداری(قسمتهای اداری و پاراکلینیکی)
ریاست تصویر برداری129 66581516
ریاست (فکس) 66581508
مدیریت 158 66581656-66581552
تلفن مرکز از داخلی مجتمع 2419-2416
تلفنخانه از داخلی مرکز 101-102
انتظامات 2418
مرکز تلفن مرکز تصویربرداری 66581535-6
مرکز تلفن مرکز تصویربرداری 66945115
مرکز تلفن مرکز تصویربرداری 66581548
حسابداری 138 66940034
حسابداری(فکس) 146 66945117
دفتر گروه رادیولوژی 66581577
معاونت آموزشی 125 66940033
واحد تحقیقات مرکز 6694041
تلفنهای داخلی از داخل مرکز
اتاق اساتید 127
رییس امور اداری 165
دبیرخانه 128
کارگزینی 144
کارپردازی 146-66940034
مسئول پذیرش 143
اطلاعات 118
آبدارخانه 147
حضور و غیاب 149
تأسیسات 131
انبار 156
بیمه 154
مرکز انفورماتیک 151
سمعی و بصری 160
اتاق شرح حال 117
ناظم فنی 128-66581550