تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
درمانگاهها و روزهای مراجعه
درمانگاه جراحی قلب 2232
درمانگاه جراحی اعصاب 2252-2235
درمانگاه تراکس 2229
درمانگاه هپاتیت 2276
درمانگاه تیروئید 2220
درمانگاه ریه 2279
درمانگاه روماتولوژی 2279
درمانگاه داخلی قلب 2219
درمانگاه غدد و پستان 2235
درمانگاه ارتوپدی 2225
درمانگاه زنان (ژینکولوژی) 2271
درمانگاه فیزیوتراپی 2263
درمانگاه (آنکولوژی) 2068
درمانگاه پره ناتال 2250