تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
انستیتو کانسر (قسمتهای اداری)
ریاست 2509-66581571
مدیریت 5264-66581626-2563-66581624
دفتر پرستاری(مترون) 2570
دفتر پرستاری
2571
حسابداری(رییس) 2551
حسابداری 2515
امور اداری 2591
کار گزینی 2591
دبیرخانه 2516
روابط عمومی 2506
دفتر تعالی سازمان 2507
کارپردازی 2550
اموال 2529
خدمات 2852
انبار ملزومات اداری 2552