خط مشی دفتر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

یکسان سازی قوانین دفاتر پرستاری

تصمیمات بصورت شورایی با مدیران پرستاری مجتمع گرفته میشود .

دستورات از ریاست مجتمع از طریق مدیر پرستاری مجتمع  به اطلاع مدیران پرستاری رسانیده شود .

مشکلات , از مدیر پرستاری مجتمع به اطلاع مسئولین رسانیده میشود.

تصمیمات دفاتر پرستاری در هیئت رئیسه از طریق دفتر پرستاری مجتمع مطرح میشود .

تهیه آمار ماهیانه دفاتر پرستاری

جذب نیروی کادر پرستاری

راند روزانه از دفاتر پرستاری

جلسه با ارباب رجوع