روشهای اجرائی دفتر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

پیگیری مصوبات ارائه شده از دفتر پرستاری معاونت محترم درمان

دریافت آمار ماهیانه از دفاتر پرستاری

ارائه آمار ماهیانه دفاتر پرستاری به ریاست محترم مجتمع

ارائه راهکار در خصوص جذب نیروی کادر پرستاری

جلسات  مدیران پرستاری هر ماه یکبار تشکیل میشود

جلسات دستور جلسه دارند

صورت جلسه تهیه و به اطلاع مدیران پرستاری و ریاست مجتمع رسانیده میشود .

مسائل مطرح شده پیگیری شده و بازخورد داده میشود .

دستورالعمل ها در سطح مجتمع  جهت کادر پرستاری با امضاء مدیران پرستاری سطح مجتمع انجام میشود.

شرکت در جلسات ریاست و مدیریت مجتمع

شرکت در تمامی کمیته های تشکیل شده

ارائه راهکار در خصوص ارتقای مسائل رفاهی و مالی و دریافتی نیروهای پرستاری

جلسات مرتب و مستمر با سوپروایزران کنترل عفونت، سلامت، آموزشی و تهیه صورت جلسه

شرکت در جلسات معاونت محترم درمان مدیران و مدیران پرستاری

شرکت در جلسات  دفتر پرستاری معاونت محترم درمان

شرکت در همایش های مرتبط به پرستاری

ملاقات روزانه با ارباب رجوع

پیگیری و حل و فصل مشکلات مطرح شده از سوی ارباب رجوع