تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
تلفنهای ضروری مجتمع
مرکز تلفن مجتمع 61190
خرابی تلفن 2600
اطلاعات مرکزی مجتمع 2757
اطلاعات بیمارستان  امام 2813-2654
اطلاعات بیمارستان  ولیعصر 2308-2309
اطلاعات  انستیتو کانسر 2556
اطلاعات اورژانس 2444-2284
اطلاعات تصویر برداری 2418
انتظامات درب شرقی 2819-2820
انتظامات درب شمال 2415
انتظامات درب جنوب 2141
انتظامات درب اورژانس 2285
انتظامات سانترال 1 2804
انتظامات سانترال 2 2849
انتظامات ساختمان عفونی 2693
انتظامات زایمان 2470
پـلیـس 2298-2433