تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
دفاتر گروهها و رؤسای بخشهای جراحی
دفتر گروه ارتوپدی 2767-66581653
دفتر گروه جراحی 2606-66581657
دفتر  گروه جراحی قلب 2791-66851595
دفتر گروه جراحی اعصاب 2774-66939330
دفتر گروه اورولوژی 2490-66581627
دفاتر گروهها و رؤسای بخشهای داخلی و پاراکلینیکی
دفتر گروه داخلی 2783-66581639
دفتر گروه بیهوشی 2828
دفتر گروه رادیولوژی 66581577
همودیالیز (منشی) 2679-66581568
پیوند کلیه (رییس) 2659
آندوسکوپی ریه(رییس) 2646
داروخانه مرکزی(رییس) 2650
بخش پوست(رییس) 2483
دفتر گروه عفونی 2811-66581598
دفتر گروه پاتولوژی 2485
پاتولوژی (رییس) 2631